Đồng hành trong toàn bộ quá trình của dự án

Việt Hải đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ quá trình dự án từ khâu Thiết kế, Triển khai, Vận hành, Tối ưu và Đánh giá chất lượng.

Kiến trúc

Thiết kế hạ tầng CNTT và Mạng lười phục vụ công tác xây dựng các dịch vụ, công nghệ mới, đám ứng tập khách hàng mới và/hoặc nhu cầu mới của khách hàng.

Triển khai

Dịch vụ quản lý Nhà thầu cho các dự án quy mô lớn, hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa chi phí đầu tư CAPEX và đảm bảo chất lượng của công tác triển khai.

Vận hành

Dịch vụ Quản lý outsourcing cho các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi CNTT, hỗ trợ khách hàng xây dựng và hoàn thiện đội ngũ nhân sự hiệu quả.

Tối ưu hóa

Giải pháp Tối ưu chi phí vận hành OPEX, chi phí đầu tư CAPEX và tối đa nguồn doanh thu cho khách hàng thông qua khả năng phân tích dữ liệu, xây dựng và tối ưu mô hình ứng dụng dữ liệu lớn và AI.

Đánh giá & Xếp hạng

Đánh giá và so sánh mức độ trưởng thành trong CNTT của Hệ thống vận hành của khách hàng bao gồm: Quy trình, Hạ tầng, Chính sách, Tài nguyên và Hiệu suất.