ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Những điều khoản và điều kiện này (gọi chung là “Điều khoản”) sẽ điều chỉnh quyền truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn (được quy định dưới đây) mà Việt Hải (đăng ký kinh doanh số: 0101855040), cũng như các chi nhánh và công ty con của mình (“Việt Hải”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), cung cấp cho bạn. Việt Hải là công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam, địa chỉ đăng ký tại Tầng 16, Tòa nhà Daeha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. Những Điều khoản này của Việt Hải và bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn chấp thuận, sẽ cấu thành một thỏa thuận và toàn bộ thỏa thuận giữa bạn, tức là người dùng Dịch vụ (“người dùng” hoặc “bạn”) với Việt Hải (gọi chung là (“Thỏa thuận”). Vui lòng đọc kỹ thông tin dưới đây trước khi sử dụng Dịch vụ.

Chấp thuận Điều khoản cùng các thay đổi

1.1 Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

1.2 Việt Hải bảo lưu quyền sửa đổi những Điều khoản này bất cứ lúc nào theo toàn quyền của mình. Nếu chúng tôi cho rằng những thay đổi đó có ảnh hưởng bất lợi đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về mọi sự thay đổi ít nhất hai (2) tháng trước khi những thay đổi đó có hiệu lực, qua email hoặc bằng cách đăng tải Điều khoản cập nhật lên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ sự thay đổi nào với Điều khoản bắt đầu có hiệu lực sẽ được coi như chấp thuận Điều khoản cập nhật. Điều khoản cập nhật sẽ áp dụng từ đó trở đi và không có hiệu lực hồi tố. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi trong Thỏa thuận, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận miễn phí, không muộn hơn ngày có hiệu lực của những thay đổi liên quan, và hành động này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Yêu cầu về giao tiếp và kỹ thuật

2.1 Bạn đồng ý rằng toàn bộ giao tiếp với Việt Hải liên quan đến Dịch vụ sẽ được thực hiện trực tuyến và qua email và Thỏa thuận sẽ được ký kết bằng tiếng Việt hoặc ngôn ngữ chính thức của quốc gia cư trú của bạn. Ngôn ngữ chính của Việt Hải giao tiếp với bạn là tiếng Việt. Tuy nhiên, theo yêu cầu và nếu có, bạn sẽ được giao tiếp bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi bạn cư trú.

2.2 Để sử dụng Dịch vụ, bạn cần có quyền truy cập vào kết nối internet. Có thể sử dụng Dịch vụ bằng một trình duyệt internet trung bình và không cần cài đặt phần mềm đặc biệt.

2.3 Việc không tuân thủ các tiêu chí này có thể dẫn đến các phiên bổ sung do hiệu suất kỹ thuật của Dịch vụ có chất lượng không đảm bảo. Việt Hải sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào của Dịch vụ phát sinh do bạn không có thiết bị, phần cứng hoặc phần mềm và/hoặc dung lượng internet cần thiết. Việt Hải bảo lưu quyền thay đổi yêu cầu kỹ thuật theo thời gian.

Dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

3.1 Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một số dữ liệu cá nhân của bạn. Các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư.

Giới hạn trách nhiệm

4.1 Trừ khi có quy định khác trong luật áp dụng mà Việt Hải phải tuân theo, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Việt Hải, các chi nhánh, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và bên cấp phép của Việt Hải sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc cảnh cáo nào có thể xảy ra với bạn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào (dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), mất uy tín hoặc danh tiếng kinh doanh và bất kỳ tổn thất vô hình nào khác.

4.2 Trong mọi trường hợp, trừ khi tuân theo luật pháp bắt buộc khác, toàn bộ trách nhiệm của Việt Hải phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, bao gồm theo hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc dân sự, theo luật hoặc quy định khác, sẽ không vượt quá 2.000.000 VNĐ.

Từ chối bảo đảm

5.1 Mặc dù mục đích của Việt Hải là cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, song Việt Hải không thể đảm bảo Dịch vụ luôn sẵn có, cũng như không thể đảm bảo độ tin cậy hoặc chính xác của thông tin được trình bày thông qua Dịch vụ. Việt Hải không thể chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ không có sẵn hoặc nếu bất kỳ thông tin hoặc chức năng nào không hoạt động như mong đợi.

5.2 Việt Hải không bảo đảm rằng (i) Dịch vụ sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn, (ii) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ là chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn đã mua hoặc nhận được thông qua Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, (v) bất kỳ lỗi nào về công nghệ sẽ được khắc phục, hoặc (vi) bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra quyết định dựa trên thông tin nhận được thông qua Dịch vụ về bạn sẽ chính xác, có lợi cho bạn hoặc đáp ứng kỳ vọng của bạn.

5.3 Bạn chịu hoàn toàn rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Việt Hải hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm dưới mọi hình thức đối với dịch vụ và tất cả thông tin có trong hoặc có thể truy cập từ Dịch vụ, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đảm bảo khả năng tiêu thụ, phù hợp với mục đích cụ thể và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường đầy đủ cho Việt Hải và các chi nhánh của Việt Hải trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại và chi phí của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm của bạn hoặc vi phạm của bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn, đối với bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ bên nào.

Sở hữu trí tuệ

7.1 Việt Hải, nhà cung cấp và/hoặc bên cấp phép của Việt Hải nắm giữ tất cả các quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, bản quyền, phát minh, thiết kế, bằng sáng chế và mã nguồn cùng các chức năng của Dịch vụ), của Dịch vụ. Điều khoản này không chuyển bất kỳ tài sản trí tuệ nào từ Việt Hải sang cho bạn, và tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích ở và đối với tài sản đó sẽ vẫn chỉ thuộc về duy nhất Việt Hải. Logo và tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng liên quan đến Dịch vụ là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Việt Hải.

7.2 Việc bạn sử dụng Dịch vụ không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của Việt Hải hoặc của bên thứ ba.

Bất khả kháng

Bạn hoàn toàn miễn trách nhiệm cho Việt Hải trước bất kỳ sự chậm trễ hoặc không đáp ứng được hiệu suất nếu và trong phạm vi gây ra bởi các trường hợp không được dự đoán hợp lý hoặc gây ra bởi hoặc dưới sự kiểm soát của bên tuyên bố bất khả kháng, bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, bạo động, chiến tranh, bão, phá hoại, khủng bố, phá phách, tai nạn, hạn chế của chính phủ, hành động của chính phủ, lệnh cấm, lao động đình công và các sự kiện khác, mặc dù bên đó đã có những nỗ lực hợp lý để ngăn chặn, tránh, trì hoãn hoặc giảm thiểu tác động của hành động, sự kiện như vậy, và những sự kiện không được quy cho việc một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

Quy định khác

9.1 Nếu vì bất kỳ lý do nào đó mà tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản nào trong những Điều khoản này, hoặc bất kỳ phần nào trong những Điều khoản này là không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép và phần còn lại của những Điều khoản này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ .

9.2 Nếu có thắc mắc liên quan đến những Điều khoản này hoặc Dịch vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@www.viet-hai.com. Vui lòng không gửi kèm thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính khi liên hệ với chúng tôi qua email.

Thời hạn và chấm dứt

Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực khi bạn chấp nhận các Điều khoản này và vẫn duy trì hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong hai bên. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận bất kỳ lúc nào, hoàn toàn miễn phí bằng cách gửi thông báo bằng văn bản qua email đến contact@www.viet-hai.com. Theo quyền chấm dứt được mô tả trong các Điều khoản này, Việt Hải sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trước hai (2) tháng về việc chấm dứt nếu Việt Hải muốn chấm dứt Thỏa thuận.

Khiếu nại

11.1 Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được dịch vụ chất lượng cao từ chúng tôi. Trong trường hợp bạn không hài lòng với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu bạn cho rằng có lỗi khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Để biết thông tin đầy đủ về thủ tục khiếu nại hoặc để gửi đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua contact@www.viet-hai.com.

11.2 Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý khiếu nại của bạn và đặt mục tiêu giải quyết mọi khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu vì lý do đặc biệt chúng tôi không thể đưa ra phản hồi cho bạn trong vòng 15 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do đó và có thể gia hạn thời gian phản hồi lên tới 35 ngày. Nếu bạn không nhận được phản hồi cuối cùng của chúng tôi hoặc không hài lòng với phản hồi cuối cùng của chúng tôi. Bạn nên tiến hành khiếu nại trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận được phản hồi cuối cùng của chúng tôi. Nếu bạn sống ngoài Việt Nam, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại của mình cho thanh tra viên địa phương tại quốc gia của bạn và thực hiện các thủ tục ngoài tòa án và khắc phục của địa phương để đăng ký khiếu nại.

Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Những Điều khoản và mối quan hệ giữa bạn và Việt Hải được hiểu và điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam, không gây ra xung đột giữa các quy định pháp luật, theo bất kỳ điều khoản bắt buộc nào của luật pháp tại quốc gia nơi bạn cư trú. Trong trường hợp việc áp dụng luật pháp Việt Nam trái với luật pháp quốc gia nơi bạn cư trú thì luật quốc gia đó sẽ được áp dụng với các Điều khoản, trong phạm vi tối thiểu có thể. Tòa án Việt Nam hoặc tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú, tùy theo sự lựa chọn của bạn, sẽ có thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc mối quan hệ giữa Bạn và Việt Hải.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Khi sử dụng dịch vụ của Việt Hải, bạn tin tưởng giao phó cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết gìn giữ lòng tin đó. Điều đó bắt đầu bằng việc giúp bạn hiểu những thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền riêng tư“) mô tả về những thông tin chúng tôi thu thập, cách thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ cũng như lựa chọn của bạn liên quan đến những thông tin này khi sử dụng dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi (“Dịch vụ“).

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này. Do vậy, vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này và Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng Dịch vụ.

Việt Hải (đăng ký kinh doanh số: 0101855040), có trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được trong quá trình người dùng sử dụng Dịch vụ và do đó sẽ là bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho công ty khách hàng của chúng tôi mà bạn đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của bạn. Mô tả chi tiết hơn về Dịch vụ có trong phần Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý của chúng tôi được mô tả trong phần “Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào” bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@www.viet-hai.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến Việt Hải: Bộ phận Pháp lý, 15 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Việt Hải có thể thu thập và xử lý những thông tin sau mà bạn chia sẻ với Việt Hải hoặc Việt Hải thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ:

a) Thông tin cá nhân và thông tin liên hệ chẳng hạn như mã số định danh cá nhân hay mã số tương tự, tên, địa chỉ, tuổi, giới tính, số điện thoại và địa chỉ email;

b) Thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết bị bạn dùng để sử dụng Dịch vụ chẳng hạn như loại trình duyệt, địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành.

c) Thông tin về truy vấn và khiếu nại: Thông tin bạn chọn chia sẻ liên quan đến việc gửi truy vấn hoặc yêu cầu cho chúng tôi.

d) Thông tin được sử dụng để quản lý quan hệ hợp đồng với bạn và tiếp thị giữa các doanh nghiệp: Nếu bạn là đại diện của công ty khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Việt Hải, chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi qua, chẳng hạn như biểu mẫu liên hệ, tương tác của bạn với trang web của chúng tôi hoặc thông tin bạn đã đồng ý chia sẻ với chúng tôi qua các đối tác của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, chức danh, thông tin về chuyên môn, công ty bạn đại diện, dữ liệu kỹ thuật (như được định nghĩa ở trên) và lịch sử trang web.

Nguồn thông tin là gì?

Thông tin cá nhân và thông tin liên hệ (gọi chung là “Dữ liệu Tài khoản”) được thu thập từ việc sử dụng Dịch vụ với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập những thông tin như vậy từ công ty yêu cầu chúng tôi xác minh danh tính của bạn, bằng cách xác thực thông tin này so với thông tin thu thập được từ website của chúng tôi. Trừ khi có quy định khác liên quan đến việc bạn cấp cho chúng tôi quyền truy cập, nếu không chúng tôi chỉ sử dụng thông tin kỹ thuật được thu thập khi bạn tương tác với Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách Quyền riêng tư này và các luật hiện hành, bao gồm luật bảo vệ dữ liệu cho các mục đích sau đây:

Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Tài khoản của bạn nhằm cung cấp Dịch vụ khi có sự đồng ý của bạn. Điều này cũng bao gồm đánh giá hoạt động sử dụng Dịch vụ của bạn, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo và tối ưu hóa chất lượng, đảm bảo an toàn và bảo mật cho dịch vụ, ngăn chặn và điều tra các hoạt động bất hợp pháp với Dịch vụ và thực thi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi;

Nhằm theo đuổi các lợi ích hợp pháp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin kỹ thuật (được mô tả ở trên) để phân tích việc sử dụng và cải thiện Dịch vụ.

Thành lập, xúc tiến hoặc bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý; nhằm đáp ứng quy trình pháp lý (ví dụ: lệnh tòa hoặc trát hầu tòa) nếu chúng tôi thiện chí cho rằng cần phải làm như vậy; và nhằm tuân thủ pháp luật áp dụng cho hoạt động kinh doanh của Việt Hải, chẳng hạn như luật kế toán, luật thuế; và để phản hồi các truy vấn, yêu cầu và khiếu nại; và

Nếu bạn là đại diện của khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của Việt Hải, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được mô tả trong “Thông tin được sử dụng để quản lý quan hệ hợp đồng với bạn và tiếp thị giữa các doanh nghiệp” ở trên để (i) tham gia và thực hiện hợp đồng với công ty bạn đại diện và (ii) theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi nhằm cải thiện giao tiếp với bạn, cung cấp cho bạn nội dung và tài liệu tiếp thị liên quan, chẳng hạn như bản tin, chương trình ưu đãi và quảng cáo.

Chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin của bạn theo định dạng bất định, cho mục đích phân tích và nhằm cải thiện Dịch vụ trong tương lai.

Chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua Dịch vụ có thể được tiết lộ cho những người nhận thuộc các danh mục sau:

Khách hàng của chúng tôi mà bạn đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của mình thông qua Dịch vụ. Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi tiết lộ dữ liệu của bạn cho người nhận được chấp thuận, người nhận tự chịu trách nhiệm độc lập về việc xử lý tiếp theo đối với dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với chính sách quyền riêng tư tương ứng của họ.

Các công ty khác trong nhóm công ty của chúng tôi hoặc bất kỳ bên kế vị nào có tên trong doanh nghiệp hoặc tài sản của chúng tôi. Danh sách nhóm công ty của chúng tôi có sẵn theo yêu cầu.

Trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên phân phối Dịch vụ, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ được giữ lại để thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, kế toán, kiểm toán và các dịch vụ chuyên nghiệp khác. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu phụ đều bị cấm sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích khác ngoài mục đích cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên khác nếu pháp luật yêu cầu hoặc để đáp ứng yêu cầu pháp lý, ví dụ như lệnh tòa án, trát hầu tòa hoặc yêu cầu cụ thể từ cơ quan thực thi pháp luật nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin dưới dạng ẩn danh hoặc tổng hợp (theo đó, sẽ không có cá nhân nào được xác định riêng rẽ) cho mục đích marketing và phát triển chiến lược.

Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý, kỹ thuật và tổ chức hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và với mức độ bảo vệ đầy đủ khi được truyền đến hoặc được chia sẻ với các bên thứ ba được lựa chọn.

Chia sẻ với bên nhận bên ngoài quốc gia bạn cư trú

Một số bên thứ ba nêu trên có thể ở bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, bao gồm bên ngoài Liên minh châu Âu/Khu vực kinh tế châu Âu (ví dụ: ở một nước thứ ba), trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết theo luật hiện hành cho việc truyền thông tin đó qua biên giới tuân thủ pháp luật hiện hành. Ví dụ: điều này có thể bao gồm việc sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu phê chuẩn hoặc đảm bảo người nhận được chứng nhận theo Khung bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ-châu Âu (US-EU Privacy Shield Framework).

Chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ, và quá trình này thường mất vài phút. Tuy nhiên, khi chúng tôi nghi ngờ hoặc phát hiện sai sót trong dữ liệu của bạn có thể dẫn đến suy giảm chất lượng Dịch vụ và/hoặc cung cấp dữ liệu không chính xác cho công ty mà bạn muốn chia sẻ dữ liệu thì chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu đó trong thời gian cần thiết để khắc phục lỗi, và quá trình này thường mất vài ngày, nhưng không quá hai tuần. Khi luật hiện hành có quy định về thời gian lưu giữ nhất định, chẳng hạn như theo luật kế toán hoặc luật thuế, dữ liệu của bạn sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian tối thiểu theo yêu cầu của luật đó. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa hoặc ẩn danh khi không còn liên quan đến các mục đích mà theo đó nó được thu thập. Thông tin liên quan đến các truy vấn và khiếu nại cũng như thông tin được sử dụng để quản lý quan hệ hợp đồng với bạn và tiếp thị giữa các doanh nghiệp (như được định nghĩa ở trên) sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích xử lý thông tin này hoặc cho mục đích tiếp thị, cho đến khi bạn chọn không tham gia việc xử lý liên quan.

Mặc dù đã được đề cập ở trên nhưng xin hãy lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi lưu trữ thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, tức là không vì mục đích riêng của chúng tôi. Vui lòng xem thêm trong phần “Xử lý được thực hiện với tư cách bên xử lý dữ liệu” bên dưới.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp thích hợp để giữ cho dữ liệu được an toàn và ngăn chặn truy cập hoặc sử dụng trái phép. Ví dụ, tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ được xử lý với mức độ bảo mật cao nhất có thể và, nếu thích hợp, sẽ được truyền và xử lý bằng cách áp dụng SSL (Lớp cổng bảo mật) và thủ tục mã hóa an toàn.

Trẻ em

Người dưới 18 tuổi không được sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi không và sẽ không cố ý thu thập thông tin từ bất kỳ người nào chưa được giám sát dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi lưu giữ dữ liệu về người đó, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để xóa dữ liệu đó, miễn là chúng tôi không bị ngăn chặn thực hiện điều đó theo luật pháp.

Quyền của bạn

Theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bạn có một số quyền nhất định với tư cách là chủ thể dữ liệu. Các quyền đó được liệt kê dưới đây. Xin lưu ý rằng những quyền này không phải là vô điều kiện và việc cố gắng sử dụng bất kỳ quyền nào được liệt kê dưới đây sẽ không phải lúc nào cũng khiến chúng tôi hành động theo yêu cầu.

Rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, xin lưu ý rằng điều này không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý được thực hiện trước khi bạn rút lại sự đồng ý và Việt Hải, trong một số trường hợp nhất định, có thể có cơ sở pháp lý khác để xử lý và do đó có thể tiếp tục quá trình xử lý.

Quyền truy cập: Vào bất cứ thời điểm nào và hoàn toàn miễn phí, bạn có quyền nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và thông tin về cách xử lý dữ liệu đó. Xin lưu ý rằng Việt Hải cần xác định danh tính của bạn để có thể trả lời yêu cầu của bạn.

Quyền đính chính và hạn chế: Bạn có quyền đính chính dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ về bạn mà không chậm trễ quá mức. Hơn nữa, bạn có quyền yêu cầu Việt Hải hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở một số điều kiện nhất định, ví dụ, như khi bạn phản đối tính chính xác của dữ liệu cá nhân hoặc Việt Hải không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý được mô tả ở đây.

Quyền xóa: Bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà không chậm trễ quá mức, chẳng hạn như nếu dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho mục đích xử lý được mô tả ở đây. Xin lưu ý rằng Việt Hải không có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân nếu Việt Hải có thể chứng minh rằng việc xử lý là cần thiết, ví dụ như để thành lập, xúc tiến hoặc bảo vệ yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý.

Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối Việt Hải xử lý dữ liệu cá nhân của bạn căn cứ trên lợi ích hợp pháp. Nếu bạn phản đối việc xử lý như vậy, Việt Hải sẽ không còn có quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên cơ sở pháp lý đó, trừ khi Việt Hải có thể chứng minh quyền lợi hợp pháp có khả năng áp đảo quyền lợi của bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu: Bạn cũng có quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn và dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho Việt Hải, theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy và có quyền truyền dữ liệu cá nhân đó sang cho một bên kiểm soát khác.

Nếu bạn muốn nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn, nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được đề cập ở trên, hoặc muốn rút lại sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@www.viet-hai.com.

Việt Hải có quyền cập nhật theo thời gian và thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trên trang web của chúng tôi. Vui lòng thường xuyên kiểm tra tại đây để biết mọi cập nhật về Chính sách Quyền riêng tư này.

Trong trường hợp xảy ra sự cố về bảo mật hoặc hoạt động có ảnh hưởng đến thông tin của người dùng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin yêu cầu trên trang web. Nếu bạn muốn nhận thông báo qua các phương tiện khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@www.viet-hai.com.

Vui lòng ghé thăm trang web tại www.viet-hai.com để biết thêm thông tin cùng các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Xử lý được thực hiện với tư cách bên xử lý dữ liệu

Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm việc chúng tôi, thay mặt cho khách hàng tương ứng, lưu trữ thông tin mà bạn đã đồng ý chia sẻ với khách hàng đó. Chúng tôi cung cấp kho lưu trữ này cho khách hàng của mình và sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân được lưu trữ cho lợi ích của chính chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi thường sử dụng dịch vụ này với mục đích thúc đẩy việc lưu giữ hồ sơ và truy xuất nguồn gốc thông tin họ sử dụng liên quan đến quyết định ký kết hợp đồng hoặc cung cấp dịch vụ trực tuyến cho bạn. Khách hàng của chúng tôi chịu trách nhiệm sử dụng dữ liệu cá nhân phù hợp với pháp luật hiện hành và họ có thể tùy ý xóa thông tin khỏi kho lưu trữ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân này, khách hàng của chúng tôi (tức là công ty bạn đồng ý chia sẻ thông tin của bạn) là bên kiểm soát dữ liệu. Chúng tôi là bên xử lý dữ liệu của khách hàng khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu thay mặt cho khách hàng và sẽ chỉ sử dụng dữ liệu theo hướng dẫn của khách hàng. Vì những mục đích này, chúng tôi sẽ luôn tham gia vào thỏa thuận xử lý dữ liệu với khách hàng. Nếu bạn không muốn công ty mà bạn đã chia sẻ dữ liệu của mình được lưu trữ dữ liệu, vui lòng liên hệ với công ty liên quan đó.